Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.holydress.pl z 16.08.2021

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. WZORY FORMULARZY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Właścicielem sklepu internetowego Holy Dress jest firma:

Holy Dress ANGELIKA FIC 

Klikuszowa 60A

34-404 Klikuszowa 

NIP: 7352841469

REGON: 389681850

Kontakt ze sklepem jest możliwy pod adresem e-mail – sklep@holydress.pl.

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o podstawy i zasady wskazane są w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. 

1.4.Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym za pomocą którego Klient może utworzyć indywidualne Konto.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży czyli sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT, KUPUJĄCY, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabyła lub zamierza nabyć produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.5. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 

1.4.6. KONSUMENT – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.

1.4.7. KONTO– zbiór zasobów i uprawnień w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT– dostępny w Sklepie Internetowym artykuł będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.holydress.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR– Angelika Fic Holy Dress, Klikuszowa 60a, 34-404 Klikuszowa, NIP 7352841469, REGON 389681850

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),

1.4.14. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane przy użyciu Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Usługodawcą.

1.4.15. NEWSLETTER– elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne takie jak Konto oraz Formularz Zamówienia.

2.1.1.Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po podaniu w Formularzu Rejestracji  adresu poczty elektronicznej oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Na podany wcześniej adres Klient otrzyma hasło do swojego konta, które następnie może zmienić w panelu Klienta. Utworzenie konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie checkboxa “Stworzyć konto?”.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto jest darmowa i świadczona przez czas nieoznaczony. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może poprosić o usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@holydress.pl lub też pisemnie na adres: Wacława Lipińskiego 14/2, 30-349 Kraków.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z momentem dodania przez Klienta Produktu do elektronicznego koszyka. Wypełnienie  Formularza Zamówienia polega na podaniu przez Klienta takich informacji jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y wraz z rozmiarem i kolorem, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. Dodatkowo numer NIP oraz nazwa firmy dla klientów niebędących Konsumentami. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego pola akcji “Kupuję i płacę” z obowiązkiem zapłaty. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

2.1.2.1.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest darmowa, jednorazowa i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą zaprzestania jego składania przez Klienta.

2.1.3.Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisuję się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@holydress.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wacława Lipińskiego 14/2, 30-349 Kraków.

2.2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator Klient powinien mieć: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet; dostęp do poczty elektronicznej; najnowszą wersja przeglądarki internetowej; włączone w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz zgodnych z prawem.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wymienionych w punkcie 2.1:

2.4.1. Reklamacje Usług Elektronicznych Klient może składać:

2.4.1.1.pisemnie na adres: Wacława Lipińskiego 14/2, 30-349 Kraków;

2.4.1.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@holydress.pl.

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2.Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie podatki. Cena Produktu nie zawiera kosztów przesyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Na stronie dostępny jest przelicznik walut. Wartości w walucie EUR są przeliczane po aktualny kursie NBP.

3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5. Informacje o Produktach widoczne na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.6.Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Produktów w zamówionej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itd. Informacja o czasowej niedostępności Produktu zostanie udostępniona na stronie Sklepu internetowego.

3.7.Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia prezentujące Produkty, umieszczone na stronie Sklepu internetowego mają charakter informacyjny i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Produktów oraz nie pokazywać wszystkich szczegółów.

3.8.Zamówienie Produktu/ów jest możliwe jedynie przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient w chwili zaakceptowania Regulaminu jest związany jego treścią.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.Możliwe są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.Płatności elektroniczne, Google Pay oraz płatności BLIK za pośrednictwem serwisu Paynow.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Formy płatności” oraz na stronach internetowych: http://www.paynow.pl.

4.1.3.Płatności elektroniczne,PayPo oraz płatności BLIK za pośrednictwem serwisu Przelewy.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Formy płatności” oraz na stronach internetowych: http://www.przelewy24.pl.

4.1.4.Płatności karta płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Karty płatnicze: 
* Visa 
* Visa Electron 
* Mastercard 
* MasterCard Electronic 
* Maestro

4.1.5. Za płatności kartą w walutach USD, EUR, GBP pobierana jest prowizja:

  • USD – 2,40%
  • EUR – 1,95%
  • GBP – 1,95%

4.2.3. Płatność przelewem tradycyjnym

4.2.Termin płatności:

4.2.1.W przypadku płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą, płatności BLIK Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin od chwili złożenia Zamówienia.

4.2.2. W przypadku płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.3.W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

5.3.1.Przesyłka pocztowa.

5.3.2.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Wysyłka zamówienia następuje: 

5.4.1.W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa, zakres odpowiedzialności i obowiązki Sprzedawcy względem Klienta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.Sprzedawca zapewnia Klientowi dostawę Produkt pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Szczegółowe Informacje dotyczące uprawnień Klienta oraz postępowania reklamacyjnego są podane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce  „Zwroty i reklamacje”.

6.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.pisemnie na adres: ul. Wacława Lipińskiego 14/2, 30-349 Kraków;

6.3.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@holydress.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Wacława Lipińskiego 14/2, 30-349 Kraków. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

7.3.Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT

8.1.Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Wacława Lipińskiego 14/2, 30-349 Kraków;

8.1.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@holydress.pl;

8.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą.

8.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wacława Lipińskiego 14/2, 30-349 Kraków.

8.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.10.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub onserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.Zmiana Regulaminu:

10.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu internetowego.

11. WZORY FORMULARZY 

Wzór formularza odstąpienia od umowy – dostępny tutaj

Wzór formularza reklamacyjnego – dostępny tutaj